24. listopadu, Legislativní forum 2022

Informace o akci

Legislativní forum 2022:

Novinky v pracovně právní legislativě

 

 

Kdy: 24.11.2022 od 9:00 do 13:30 hod.
Kde: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1

 

Zástupci státní správy a právních kanceláří představí novinky z pracovně právní legislativy připravované pro rok 2023, dle chystané novely zákoníku práce. Ukážeme příklady z praxe, vyplývající ze soudních judikátů.

 

 

9:00 – 9:10

9:10 – 10:00

 

JUDr. Michael Košnar působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Současně se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

10:00 – 10:45

Zdeněk Schmied, Mgr., vrchní ministerský rada v odboru pracovněprávní legislativy MPSV ČR

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s dlouholetou praxí v řízení personálních, organizačních a právních agend velkých a středně velkých podniků i v organizacích veřejného sektoru. V posledních 20 letech se věnuje legislativní činnosti při přípravě návrhů pracovněprávních předpisů a jejich aplikaci.

Řadu let působí jako lektor vzdělávání v oblasti pracovněprávních vztahů a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, zejména komentovaných vydání zákoníku práce, jakož i odborných článků publikovaných v periodickém tisku.

10:45 – 11:15

Mgr. Lenka Gomez Tomčalová, advokátka, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Seniorní advokátka advokátní kanceláře Z/C/H Legal specializující se zejména na pracovní právo a sporovou agendu. Má bohaté zkušenosti s poradenstvím ve všech oblastech pracovního práva, nastavováním firemních procesů a tvorbou pracovněprávní dokumentace, ukončováním pracovních poměrů včetně hromadného propouštění, zastupování klientů v pracovněprávních sporech a problematikou zaměstnávání cizinců. Kromě advokacie se věnuje mediaci. Je zapsanou mediátorkou oprávněnou k výkonu mediace na základě zápisu do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

11:15 – 11:40

 

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace.

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní služby.

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu.

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí.

Doporučení mezinárodních publikací

Od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva nezávislými mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who’s Who Legal, a Chambers and Partners Law Firm Directory Yearbook of the Czech Republic.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

European Employment Lawyers Association

Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Czech Employment Lawyers Association

Poradní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

E: petra.sochorova@havelpartners.cz

11:40 – 12:00

Přestávka

12:00 – 12:40

 

Mgr. Tomáš Zelený, ředitel, Odbor usnadňování obchodu a služeb, Hospodářská komora České republiky

Problematice nesouladu lidského potenciálu vs poptávky od zaměstnavatelů a tématu nedostatku kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce se věnuje posledních 7 let. Z pozice HK ČR nastavoval podmínky pro spolupráci nad vládními programy k získání zahraničních pracovníků z třetích zemí pro české zaměstnavatele. Pomáhal společně s partnery otevírat Asistenční kanceláře HK ČR v Srbsku a na Ukrajině. Je zástupcem podnikatelského sektoru v několika pracovních skupinách veřejného sektoru řešící ekonomickou migraci. Podporuje myšlenku jednoduchého systému zajištění pracovníka ze zahraničí s možností vyřízení na území ČR, snížení byrokratických úkonů – digitalizace agendy, zrušení – snížení testu trhu práce, navýšení kvót pro země, kde nekoresponduje zájem podnikatelské veřejnosti s nastaveným ročním stavem.

 

 

Martin Malo, CEO Grafton, Grafton Recruitment & GI Group Czech

Martin Malo se pohybuje na trhu lidských zdrojů od roku 2009. Prošel různými projektovými a manažerskými rolemi v Čechách a na Slovensku, od roku 2019 řídí dceřiné společnosti GI Group Holding v ČR, do které spadá mimo jiné i Grafton Recruitment. Od začátku roku 2022 se věnuje řízení i na Slovensku. Jeho specializací je obchod, komunikace se zaměstnavatelskými svazy i státní správou, analýzy a předpokládaný vývoj trhu práce v krizovém období.

 

Ing. Vlastimil Václavík, Senior HR project manager, Škoda Transportation, a.s., 

Ing. Vlastimil Václavík se k oboru HR a lidských zdrojů dostal z FMCG sektoru, kde zastával pozice obchodního ředitele a jednatele. Posledních pět let se pohybuje v mezinárodním náboru zaměstnanců. Díky práci pro zahraniční personální společnosti řídil projekty zaměřené na International Mobility v rámci České republiky. Má zkušenosti jak s náborem v post sovětských zemí, tak i v Asii. Dlouhodobě se zabývá problematikou víz v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU. V září nastoupil na pozici Senior HR project manager ve Škoda group, kde je odpovědný za řízení HR projektů napříč Evropou. Jedním z jeho hlavních úkolů ve společnosti je International Mobility a nábor v zahraničí. Je otcem tří dětí a ve volném čase se věnuje výuce lyžování a snowboardingu. Jeho mottem je „Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.“

 

Mgr. Pavla Kaufmannová, Senior advokátka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Pavla Kaufmannová se specializuje na oblast pracovního a cizineckého práva.V oblasti pracovního práva se zaměřuje zejména na problematiku uzavírání pracovněprávních vztahů a jejich ukončování, nastavení odměňování zaměstnanců, přípravu pracovněprávní dokumentace, interních předpisů zaměstnavatelů, pracovněprávní due diligence, pracovněprávní aspekty transakcí a ochrany osobních údajů. V oblasti cizineckého práva se zaměřuje na získávání pracovních a pobytových oprávnění pro občany ze zemí mimo Evropskou unii, pro zaměstnance vyslané nadnárodními společnostmi k výkonu práce do České republiky, na získávání povolení k přechodnému a trvalému pobytu pro cizí státní příslušníky a na další otázky související s cizineckým právem. V rámci poradenství cizincům se specializuje i na oblast týkající se udělování státního občanství České republiky.

12:40 – 13:00

 

Jiří Matzner zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal, která klientům již 19 let poskytuje advokátní služby na míru, je členem Kárné komise České advokátní komory, do které byl letos opětovně zvolen na jejím 8. Sněmu, a to s nejvyšším počtem hlasů. Jeho specializací je především autorské, IT a trestní právo. Je také soudním znalcem a významným expertem v oblasti autorského práva. V rámci neziskových projektů dlouhodobě spolupracuje s jednou nejznámějších nestátní organizací Bílý Kruh Bezpečí, která se dlouhodobě věnuje obětem trestným činů a poskytuje jak právní, tak i psychologickou asistenci.

Na začátku roku 2021 založil Jiří Matzner také nadační fond Pelecanus, který si klade za cíl pomáhat lidem. Například při řešení škod po moravském tornád nebo osobám s handicapem. Nadace pomáhá také lidem, kteří nedosáhli na vytoužený zahraniční studijní pobyt a kteří potřebují pomoci v oboru, kde excelují, ale chybí jim prostředky. Tímto způsobem pomáhá například sportovkyni Aničce Luxové.

S advokátní kanceláří Matzner Legal se můžete propojit také na sociální síti LinkedIn https://www.linkedin.com/company/matzner-legal/

13:00 – 13:20

Dagmar Kužvartová vede v SP ČR sekci zaměstnavatelskou, která v rámci tohoto největšího zaměstnavatelského svazu v ČR zpracovává podklady a připomínky k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům v oblastech pracovněprávní legislativy, například k zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, pracovnělékařským službám a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sleduje a připomínkuje rozsáhlé téma sociálních systémů a veškerou legislativu ovlivňující rozvoj lidských zdrojů. V gesci má také oblast vzdělávání, zejména podporu technického školství. Odborníci z této sekce také spolupracují na přípravě stanovisek k evropské legislativě, například vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci EU a zastřešují agendu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

Více o Svazu průmyslu a dopravy ČR naleznete zde: https://www.spcr.cz/o-nas/poslani

13:20 – 13:30

Záštitu nad akcí převzala

Partner

Mediální partner

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Kateřina Štefanová

+420 723 465 025
katerina.stefanova@pmf-hr.com