PMF vyhlašuje soutěž „HREA – EXCELLENCE AWARD®“ 2018

Informace o akci


PMF vyhlašuje  soutěž o nejlepší personální projekt HREA – EXCELLENCE AWARD® 2018

 

Co na vás čeká

Poslání

Posláním „HREA –  Excellence Award®“ je ocenit nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji svého podniku, profese a společnosti. Měřítkem pro jejich přínos je především:

 • Přidaná hodnota pro jejich podnik
 • Vliv na podnikatelské výsledky
 • Osobní přínos pro podnik a jeho image
 • Dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů
 • Přínos pro společnost

PŘIHLÁŠKA HREA 2018

Cíl

Cílem „HREA – Excellence Award®“ je:

 • Zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání.
 • Podpořit zájem o problematiku rozvoje lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností.
 • Umožnit profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. „Best Practices“.
 • Prezentovat poslání a náplň profese rozvoje lidských zdrojů širší veřejnosti.
 • Zvýšit povědomí o aktivitách PMF.

Kategorie

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 1. kategorie: Velké společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.
 2. kategorie: Střední a malé společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců.
 3. kategorie: Neziskové organizace a veřejná správa
  Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).

Nominační kritéria, podmínky účasti a hodnotící kritéria

 • Projekt z oblasti lidských zdrojů bude nominován buď ředitelem/kou společnosti, příslušným členem vrcholového vedení podniku, nebo příslušným vedoucím projektu.
 • Projekt bude nominován na základě svých výsledků, zavedeného systému nebo celkového přístupu, který přinesl přidanou hodnotu podniku.
 • Společnost nominuje osobnost (vedoucí projektového týmu, člen/ka týmu, ředitel/ka společnosti, personální ředitel/ka atd.), která poskytne detailní informace o projektu, jeho vlivu na podnik a představí projekt v případě postoupení do závěrečného kola na veřejnosti v rámci výroční konference.

 

1.1 Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv právní subjekt na území České republiky, který splňuje následující kritéria:

 • Společnost nemá rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti jako předmět svého podnikání.
 • Společnost realizovala v oblasti rozvoje lidských zdrojů projekt, jehož výstupy nejsou starší déle než 12 měsíců. Nominovaný projekt nemusí být kompletně dokončený, ale musí být ve formě „work-in-progress“.
 • Společnost je ochotna poskytnout podrobné informace o projektu a zveřejnit jeho výsledky prostřednictvím mediálních kanálů PMF.

 

1.2. Informace k podání přihlášky
Přihláška do soutěže a popis projektu v maximálním rozsahu 3 strany A4 by měly obsahovat:

 

I  Základní informace o projektu a jeho podavateli

 • Název projektu, firmy/úřadu/organizace, logo (vložené ve wordu nebo zaslané přílohou ve standardních formátech), adresa, webové stránky.
 • Kategorie, do které projekt zasíláte.
 • Jméno autora projektu, pracovní pozice, organizační útvar, celý kontakt (email i telefon).

 

II  Popis projektu

 • Výchozí situace a řešení projektu.
 • Situace, ve které se nyní projekt nachází.

 

III Hodnocení projektu

 • Přidaná hodnota pro organizaci/úřad, zaměstnance apod.
 • Co na projektu okolí ocenilo, obtíže při realizaci, kritická místa
 • Proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná. Jak jste změnu „prodali“ ve firmě?

 

Další informace:

 • Grafický formát standardního textu zkráceného popisu projektu: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, mezery mezi znaky rozšířené o 1 bod.
 • Všechny informace o soutěži i jednotlivé projekty budou prezentovány v českém jazyce.
 • Popis projektů postupujících do finále bude ve zkrácené formě zveřejněn v manuálu pro účastníky konference a musí obsahovat výše uvedené body ve zkrácené formě.

 

 • Přihlášku je nutné vyplnit a zaslat do 28. června 2019 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

 • Prezentaci ve formátu PPT k soutěžnímu projektu je nutné zaslat v elektronické podobě do 31. července 2019 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com

 

1.3 Hodnoticí kritéria

Projekty budou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:

 • Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
 • Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
 • Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
 • Inovativnost řešení.
Proces hodnocení a Odborná porota

Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere:

 • z každé kategorie projekty, které budou předkladatelé před porotou osobně prezentovat
 • odprezentované projekty porota bodově ohodnotí a vybere vítěze v každé kategorii

 

Odborná veřejnost svými hlasy uděluje Cenu veřejnosti. Projekty finalistů i projekty vítězů kategorie budou zařazeny do „Knihovny nejlepších praktik v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a budou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Odborná porota má možnost udělit „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt.

 

2.1. Pravidla pro Výběrovou komisi a Odbornou porotu jsou následující:

 • Prezident Výběrové komise a Odborné poroty je členem řídícího výboru PMF.
 • Nezávislá Odborná porota se skládá z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a top manažerů.
 • Žádný z členů tohoto orgánu nemůže být nominován ani nemůže nominovat žádného ze svých kolegů společnosti, kde v současné době pracují.
 • Všechny volby probíhají anonymně.
Práva a povinnosti vítězů

Vyhlášení vítězů „HREA – Excellence Award®“ se uskuteční na listopadové konferenci Světová laboratoř lídrů 2019.

Generální partner

Partner soutěže HREA

Partneři ceny HREA