Valná hromada společnosti People Management Forum

Informace o akci

Místo: People Management Forum, Vítkova 8, Praha 8 – Karlín

VALNÁ HROMADA (shromáždění členů)

Místo: People Management Forum, Vítkova 8, Praha 8 – Karlín

Datum: 26. února od 16 hodin

 

Co na vás čeká

PROGRAM:

1. Zpráva o činnosti PMF
2. Strategie na následující období
3. Úprava stanov
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů revizní komise
6. Jednací řád

Stanovy naleznete ZDE.

Jednací řád naleznte ZDE.

Pavel Beneš vystudoval ekonomickou fakultu, po jejím absolvování působil více než 13 let ve společnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA). Během této doby byl zodpovědný za kompletní portfolio činností v rámci personálního oddělení zahrnujících nábor, vzdělávání, odměňování, vztahy se zaměstnanci, interní komunikaci a další související činnosti. Do jeho odpovědností patřilo i oddělení External Affairs zabývající se externími vztahy/komunikací, právní oddělení a tým zabývající se vytvářením podnikové strategie. V letech 2011–2013 strávil 3 roky v Bruselu v centrále Toyoty na pozici HR manager. Jeho hlavní náplní byla podpora jednotlivých poboček/hubů v rámci celé Evropy v oblasti HR.

Po několika letech strávených v automobilovém průmyslu změnil oblast působení a stal se součástí jedné z nejvýznamnějších společností v oblasti potravinářské – společnosti Mars Wrigley. Zde zastával pozici personálního ředitele.

V současné době zastává pozici HR Country Director pro Českou republiku v mezinárodní společnosti Teleflex, vyrábějící lékařskou techniku. Společnost Teleflex má dva výrobní závody v České republice, globální vývojové centrum a prodejní organizaci působící v České a Slovenské republice.

„Mým posláním působení v PMF je zaměřit se na vytvoření platformy pro sdílení odborných zkušeností v rámci HR komunity působící v České republice, především v oblasti inovací a modernizace HR.

Iniciovat zapojení dalších členů do HR komunity a tím rozšiřovat členskou základnu, která je tím nejlepším zdrojem informací a možných inovací pro ostatní HR profesionály.“

Hana Caltová absolvovala studium MBA in Executive Leadership na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava ve spolupráci s Liverpool John Moores University, Liverpool. Všestranné zkušenosti v práci s lidmi získávala v průběhu dlouholetého působení v mezinárodním obchodě, kdy měla příležitost vést a rozvíjet obchodní týmy v Evropě a Asii. V letech 2013–2015 působila v roli personální ředitelky ve společnosti U & Sluno a.s.

HR chápe jako zkratku pro human relations a od roku 2016 pečuje na pozici personální ředitelky o lidské vztahy ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. Jejím cílem je rozvíjet tyto vztahy na evropské úrovni, a to s respektem k tomu, co vybudovali její předchůdci s odkazem k tradičním lidským hodnotám i současným trendům tak, aby se stávaly významným přínosem k plnění snů a plánů skupiny Kofola.

V rámci programu BeEager aneb Co tě ve škole nenaučí se věnuje kariérnímu mentoringu studentů a absolventů VŠ. Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava působí jako odborník z praxe v kurzech HR Akademie a Leadership. V roli mentora se účastní programu Mentoring Minerva 21.

Na své cestě se drží afrického přísloví: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko, pojďme společně.“

„Téma, kterému se budu ráda na platformě PMF věnovat, jsou lidské vztahy ve firmách jako sociálních strukturách – vztahy lidí k firmě, k jejich práci, ke kariéře, k týmu, jehož jsou součástí. Do lidských vztahů v pracovním prostředí neodbytně vstupují generační výzvy a palčivé otázky rozmanitosti. Kvalita těchto vztahů pak utváří skutečné hodnoty firem, významně ovlivňuje jejich kulturu, výsledky a také jejich reputaci, dobrou pověst. Právě budování dobré pověsti firmy nejen v roli zaměstnavatele je další oblastí, kde mohu sdílet své znalosti a zkušenosti. Významnou součástí značky zaměstnavatele je přístup firmy k celoživotnímu učení a osobnímu rozvoji jako klíčovým personálním disciplínám, pro jejichž rozvoj na strategické úrovni vidím v rámci PMF velké příležitosti.“

Je absolventem VŠE Praha a Leadership Academy Kobe Japonsko. Během své manažerské praxe pracoval na různých manažerských pozicích, včetně pozice CEO švýcarské společnosti s aktivitami ve 14 zemích Evropy, Ameriky a Asie. Byl zodpovědný za rozvoj podnikání společnosti Krauthammer v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovinsku. 2 roky vedl pobočku Krauthammer v Belgii. V současné době pracuje ve společnosti Krauthammer jako Managing Partner pro ČR.

Více než 15 let pracuje jako konzultant, kouč a trenér, a to především v oblastech managementu, strategického myšlení, prodeje a leadershipu. Vedl rozvojové projekty pro více než 100 společností ve 20 zemích.

„Zvolení členem představenstva People Management Fora chápu jako příležitost naplnit svoji dlouhodobou vizi, na které jsem pracoval i v minulém období. Jedná se především o rozvoj PMF Institutu jako instituce připravující HR specialisty a manažery na všechny oblasti procesů, metodik a nástrojů práce s lidmi. V uplynulých čtyřech letech se Institut stal nezávislou autoritou, která výrazně podporuje reputaci a rozvoj HR profese v ČR. V dalším období bych se chtěl kromě Institutu věnovat také rozvoji členské základny PMF v kvantitativní i kvalitativní úrovni. Pro naplnění cílů naší společnosti je důležité, abychom byli schopni oslovit co nejvíce manažerů a specialistů, kteří se zabývají vedením lidí a aktivně je zapojit do naší komunity.“

Peter Dosedla je členem představenstva společnosti Manuvia a na nejvyšší řídící funkci je zodpovědný za celkové řízení a business development v regionu CEE.

Peter Dosedla pracoval již během vysokoškolského studia managementu a zahraničního obchodu jako tlumočník, překladatel a poradce pro zahraniční firmy. Po ukončení studia působil jako výkonný ředitel zahraniční importní společnosti. Svoje vzdělání si dále rozšířil na International School of Management Slovakia.

Posledních 15 let se věnuje rozvoji HR a personálnímu i výrobnímu outsourcingu, přičemž se specializuje na optimalizaci výrobních procesů. Peter Dosedla je spoluzakladatelem pracovní agentury EXPRESS PEOPLE, která se po fúzi stala součástí skupiny Manuvia, současné jedničky v personálním leasingu v ČR a SR. Ve skupině Manuvia zastává Petr Dosedla funkci CEO a odpovídá za chod a business development pro region CEE.

Petr Dosedla je prezidentem HR Aliancie SR a člen představenstva Svazu elektrotechnického průmyslu SR a Sdružení pro řízení a rozvoj lidských zdrojů – HRcomm SR. Je členem prezídia Republikové unie zaměstnavatelů SR. Aktivně přispívá k formování názorů na mobilitu pracovních sil i stabilitu zaměstnanců. Je pravidelným řečníkem a komentátorem v rámci různých workshopů, konferencí a eventů včetně mezinárodních, jako např. Hannover Messe či European Automotive Leaders Summit.

Hovoří slovensky, německy (bilingvně) a anglicky.

Peter Dosedla je vášnivým cestovatelem.

Cíle:

„Mým cílem je sdílet naše zkušenosti s jejich členy a pracovat na rozvoji celé HR komunity. Společně budeme schopni aktivizovat a zapojit odbornou veřejnost do diskuze o pracovním trhu v České republice. Díky této pozici budeme jako Tým schopni intenzivněji spolupracovat a edukovat státní a veřejnou sféru, přepojit potřeby byznys sféry a připravit tak efektivní legislativní řešení. Dokážeme kriticky vyhodnotit podmínky pro zaměstnávání a analyzovat přínos potřebných změn v legislativě na zlepšení situace pro ekonomický růst.“

 

Řízení lidských zdrojů, vedení lidí a jejich rozvoji se věnuje od roku 2000, kdy pracovala v poradenské společnosti a jako senior-konzultant měla na starosti implementaci vybraných metod průmyslového inženýrství souvisejících s produktivitou práce a řízením lidských zdrojů ve výrobních podnicích, ale i v administrativní sféře.

Aktuálně působí jako personální ředitelka a členka představenstva ve společnosti PRECIOSA. Zde zodpovídá za řízení a rozvoj lidského kapitálu. Současně je členkou správní rady Nadace Preciosa, ve které aktivně vede Fond vzdělávání, vědy a výzkumu. Jejím primárním úkolem je spolupráce se školami i univerzitami s cílem podpory odborného vzdělávání a vědy v České republice. Je členkou představenstva People Management Fora. Jana Havlíčková absolvovala Univerzitu Karlovu a obor korporátního práva na Ústavu práva a právní vědy.

„Rozvíjet profesionalitu a potenciál všech, kteří se zabývají lidským kapitálem, považuji za velký úkol. Jako členka představenstva People Management Fora vidím možnost ovlivnění participací na přípravě a organizaci vzdělávacích akcí, které sledují moderní trendy v HR, například v oblastech vedení lidí, jejich rozvoje, talent managementu, mobility nebo transformace a digitalizace procesů. Cílem našeho konání je inspirace, přinášení novinek a témat, které povedou cestou zefektivnění ke smysluplné práci nejen manažerů. Misí naší společnosti je soustředit know-how, být odborným partnerem a garantem profesionality v oblasti HR. Jednoduše řečeno, stát se inspirací a podílet se na rozvoji businessu firem. Tuto vizi beru za svou a s radostí jsem platnou součástí People Management Fora.“

 

Vystudovala VŠE. Od roku 1991 působila ve vedoucích funkcích personálního útvaru ve společnosti Eurotel Praha. V roce 2005 se stala výkonnou ředitelkou pro lidské zdroje. O rok později, kdy se spojily společnosti Eurotel a Český Telecom v Telefónicu O2, přešla do funkce ředitelky pro HR projekty a procesy. V této pozici byla mimo jiné zodpovědná za vedení projektů v oblasti sjednocení kultur a HR systémů těchto společností. Za svou práci získala ocenění HR Manager roku 2007. Od roku 2008 pak pracovala ve společnosti Marks & Spencer Czech Republic jako HR ředitelka s odpovědností za Českou republiku, Slovensko, pobaltské státy a Polsko. Následně pracovala ve společnosti ANECT a. s. na pozici HR ředitelky, kde zodpovídala za strategické projekty v oblasti lidských zdrojů. V současné době vykonává funkci náměstkyně pro personalistiku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Je prezidentkou People Management Forum.

„Vzhledem ke své práci ve velké fakultní nemocnici se věnuji personalistice ve zdravotnictví a v této oblasti pak nastavování postupů, které jsou obecně používány při řízení lidských zdrojů i v jiných typech společností. I ve zdravotnictví je nutné si vyjasnit, čeho chceme dosáhnout, jaké k tomu potřebujeme zaměstnance, s jakými znalostmi a schopnostmi a jakým způsobem je chceme a můžeme motivovat. Zvlášť v současné době nedostatku zaměstnanců a jejich měnícímu se přístupu k práci.

V PMF bych se díky svým znalostem a dlouholeté praxi v řízení lidských zdrojů ve společnostech různého zaměření chtěla zabývat především posilování vlivu personalistů na tvorbu legislativy tak, aby odpovídala měnícímu se pracovnímu trhu.“

 

Jaroslav Lhoťan vystudoval Ostravskou univerzitu. Řízení lidských zdrojů se naplno začal věnovat v americké korporaci (dvojka na celosvětovém potravinářském trhu) Kraft Foods International. Po 4 letech v oblasti FMCG (segment rychloobrátkového zboží) začal pracovat jako ředitel pro řízení lidských zdrojů a bezpečnost pro izraelskou firmu TEVA Pharmaceuticals Ltd. Během své praxe se podílel jak na významných rozvojových projektech (fúze, akvizice firem, zahajování nových výrob), tak i na projektech útlumových (přesuny výrob, transformace ad.). Od ledna roku 2013 pracuje jako personální náměstek ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Absolvoval jak řadu dlouhodobých vzdělávacích a rozvojových programů v Čechách, tak množství zahraničních tréninků a workshopů. V posledních letech se aktivně podílí na řízení People Management Forum jako člen jeho představenstva.

„Díky velmi rozmanité pracovní praxi s dynamickými změnami jsem měl možnost pracovat jak ve společnostech různých zaměření, organizačních struktur, podílel jsem se na akvizicích, rozvoji a růstu firem, ale absolvoval jsem i řadu méně pozitivních pracovních zkušeností – a to včetně zavírání firem, optimalizací či hromadného propouštění. 7 let jsem v rámci farmaceutického a chemického výrobního závodu řídil kromě HR i bezpečnost. Pohyboval jsem se jak v mezinárodním výrobním i komerčním prostředí, tak se aktuálně pohybuji v prostředí českého zdravotnictví a současně i na akademické půdě. Rád bych se alespoň o část svých zkušeností podělil. Na druhou stranu mě stále inspirují nové věci, rád se podílím na řešení nových témat. „Zkušenost s otevřenou myslí (kreativitou)“ jsou asi dvě oblasti, které mohu nabídnout.“

Vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a po dokončení studií se věnovala lektorské práci a práci na projektech EU. Od roku 2004 do roku 2008 pracovala na pozici metodičky a manažerky vzdělávání dospělých v agentuře Cloverleaf. V roce 2008 nastoupila do ArcelorMittal na pozici vedoucí vzdělávání, rozvoje a náboru. Od roku 2012 je zodpovědná také za koordinaci rozvojových aktivit v celém regionu střední Evropy (kromě ČR také v Německu a Polsku) celkem s 25 000 zaměstnanci. Mezi nejvýznamnější projekty, které se jí v ArcelorMittal podařily úspěšně implementovat, patří zavedení nového systému hodnocení s návazností na odměňování pro všechny kategorie zaměstnanců, spuštění nového talent management programu, a to i pro dělnické profese a implementace projektů zaměřených na zvýšení motivovanosti zaměstnanců. V tuto chvíli má na starosti kromě L&D aktivit pro středoevropský region také vedení týmu HR Business partnerů v ArcelorMittal Ostrava.

„Moderní HR je rychle se vyvíjející oblast a praxe ve velké míře předstihla dosud popsanou teorii. Klasické postupy rychle vytlačují nové zkušenosti.  Změny na trhu práce, nové okolnosti ve firmách i měnící se potřeby zákazníků vyžadují inovativní přístupy HR manažerů i specialistů, a to v mimořádně krátkém čase. HR analytika, dramaticky se vyvíjecí nová oblast, směřuje k tomu, že v budoucnu budeme schopni naše problémy lépe pojmenovat, ale řešení budeme muset vymyslet jen my. Již dnes se nemůžete spolehnout na tradiční zdroje informací o HR a nemáte tolik času, abyste objevovali již objevené. Potřebujete aktuální informace, zkušenosti z praxe, otevřené a nezkreslené informace odborníků. Právě PMF je jedinečná v tom, že Vám dokáže pomoct se zorientovat, vybrat funkční modely a ukázat dobré příklady z konkrétních firem a společností. Poskytuje unikátní platformu pro odborníky načerpat nové informace, dozvědět se o žhavých trendech a novinkách v HR a nabízí také celou řadu příležitostí si formálně i neformálně vyměnit zkušenosti.

Je to Vaše GPS ve světě lidských zdrojů.“

Od roku 2001 působí jako generální ředitelka Manpower ČR a od 2007 je zodpovědná i za slovenskou organizaci. V roce 2012 se stává generální ředitelkou ManpowerGroup Česká republika se zodpovědností za Manpower, Experis, Right Management a ManpowerGroup Solutions. Pod jejím vedením se obrat společnosti zvýšil ze 75 mil. na 4 mld. Kč. V současné době poskytuje ManpowerGroup v České republice a na Slovensku, díky své síti 35-ti poboček v České republice a 5-ti poboček na Slovensku, služby 2.000 firmám, kterým vyhledá 36.000 nových spolupracovníků za rok.

Je zakládající členkou a od roku 2010 prezidentkou Asociace poskytovatelů personálních služeb – APPS, sdružující největší personální a pracovní agentury. Asociace se významně podílí na změně legislativy pracovního práva směrem k větší otevřenosti a flexibilitě a snaží se vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil. Je členkou představenstva People Management Fora a od roku 2018 je členkou představenstva Americké obchodní komory v České republice.

Jejím cílem v představenstvu PMF je vybudovat funkční asociaci všech personalistů v ČR.

Vystudovala sociologii, sociální politiku a personální řízení na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala řadu tréninků, výcviků a mezinárodních stáží v oblasti HR, komunikace, interkulturního managementu. Pracovala jako lektorka a koordinátorka kurzů v neziskovém sektoru (např. Partners for Democratic Change, Člověk v tísni). Jako lektorka v oblasti komunikace, vyjednávání a interkulturního managementu působila např. ve společnosti Solutions HR Specialists. Od roku 2007 působila v ČSOB. Nejprve jako Senior specialistka v útvaru Řízení znalostí, od roku 2008 jako manažerka tohoto útvaru. Pracovala ve společnosti Vodafone, v současné době pracuje na pozici HR project manager ve společnosti Byznys pro společnost. Zabývá se zaváděním a podporou flexibilních forem práce, podporou zaměstnávání, využití talentu a potenciálu například u generace 55+, rodičů malých dětí, neformálně pečujících atd.

„Spolupráci s PMF vnímám jako strategickou a důležitou pro zkvalitňování HR profese, výměnu zkušeností a efektivní networking a v neposlední řadě pro poskytování kvalitního servisu našim klientům, společnostem a zaměstnancům, pro které pracujeme. PMF se vyvíjí, vnímám velký posun za poslední roky v oblasti témat, výběru hostů, výměně zkušeností, sledování (domácích i zahraničních) trendů. Vnímám také vzrůstající úroveň a ochotu členů zapojovat se, diskutovat, posouvat se profesně i lidsky. Vnímám odvahu sebekriticky si přiznávat a pojmenovávat, co je potřeba změnit, opouštět, hledat jiné, nové cesty. Bude mi velkou ctí přiložit pro tuto smysluplnou iniciativu ruku k dílu v období plném změn, hledání nových cest a úspor. Tím více je důležité nezapomínat na podstatu práce s lidmi, jít back to basic a přitom přemýšlet o efektivitě, nastavovat zrcadlo a současně se profesně rozvíjet.“

 

Zkušenosti z oblasti lidských zdrojů získával postupně od roku 1996 na různých pozicích počínaje rolí HR generalisty v Adamovských strojírnách a.s. přes sedm let strávených v hi-tech výrobní společnosti Celestica, kde postupně prošel různými HR manažerskými pozicemi od manažera náboru až po Site HR Manažera.

Od roku 2007 pracuje ve společnosti Red Hat, kde prošel řadou seniorních HR pozic počínaje Senior HR Manažerem pro CEE region přes Globálního HR Byznys Partnera pro vrcholové vedení Engineeringu, HR ředitele pro EMEA region až po stávající roli Globálního HR Leadera zodpovědného za vývoj globálních HR programů dle zákaznických potřeb a jejich následnou úspěšnou implementaci do všech regionů. Má zkušenosti s řízením lokálních i globálních virtuálních týmů různých velikostí i rozdílných kultur.

Během více než dvacetileté praxe v HR v technologických a výrobních firmách se podílel na vytváření dlouhodobých HR strategií jak na regionální, tak i globální úrovni. Klíčové oblasti, kterými se zabývá do hloubky, jsou nastavení Integrovaného Talent managementu, Kompetenční modely, Organizační design, Změnový leadership, Zapojení HR při vytváření byznysových strategií společností, Integrace a slaďování regionálních a globálních přístupů mezi korporátními a regionálními týmy v rámci HR i byznysu. Působí i jako kouč, mentor a cross-culture mediator.

Jeho životní filosofie je postavena na otevřenosti, upřímnosti, naslouchání, férovém přístupu a neutuchajícím optimismu se snahou brát každou i sebevíce složitou překážku jako dárek od života.

„Pochopení správnosti nastavení HR strategie pouze a jen za účelem podpory naplnění strategie firmy paradoxně znamená, i když to zní samozřejmě a logicky, nejdříve spoustu dialogu v rámci HR organizace samotné. Tento proces hledání správné cesty a sladění v rámci HR není vždy jednoduchý, ale nakonec vždy s nalezením shody při uvědomění si, co je naše jediná role jako podpůrného týmu, která nemá přímou přidanou hodnotu pro firmu ve formě generování zisku, ale může zásadním způsobem svým správně nastaveným zákaznicky orientovaným servisem pomoci interním zákazníkům tento vytvářet. A toto je to hlavní, co přináším a na co bych se chtěl nadále zaměřovat při svojí práci s HR komunitou v rámci PMF v případě zvolení. Rozvíjet a pomáhat komunitě, jak nastavovat HR model řízený potřebami byznysu v jejích firmách prostřednictvím specifických aktivit, jak překonávat nedůvěru zákazníka, jak si vybudovat roli respektovaného partnera, protože tu nezískáte jen úrovní pozice v hierarchii, jak tvořit HR strategie společně s těmi, pro které jsou určeny, a ne bez nich, jak si dodávat odvahu, být trpělivý a čím překonávat frustrace, jak se radovat z drobných krůčků dopředu, protože cesta je cíl. Rád bych se dál aktivně podílel na dalším rozvoji takových aktivit, které pomohou HR komunitě budovat a posilovat roli respektovaného partnera v jejích firmách.“