Aktuality

Inkluzivní trhy práce

 Inkluzivní trhy práce Technologické narušení trhů práce vytváří pro lidi výzvy i příležitosti. Dlouhodobým cílem mnoha organizací je vytvoření trhů práce, které umožní účast každému bez ohledu na rasu, etnický původ nebo zázemí. I když bylo dosaženo určitého pokroku, pokud jde o podíl žen na pracovní síle a zákonů zakazujících diskriminaci, přetrvává nedostatek inkluzivity – v neposlední řadě ve vztahu […]

Dne 3. Březen 2022

 Inkluzivní trhy práce

Technologické narušení trhů práce vytváří pro lidi výzvy i příležitosti.

Dlouhodobým cílem mnoha organizací je vytvoření trhů práce, které umožní účast každému bez ohledu na rasu, etnický původ nebo zázemí. I když bylo dosaženo určitého pokroku, pokud jde o podíl žen na pracovní síle a zákonů zakazujících diskriminaci, přetrvává nedostatek inkluzivity – v neposlední řadě ve vztahu k ženám a mladým lidem z rozvojových zemí. Podle zprávy Světového ekonomického fóra 2020 Global Gender Gap Report je nutné jednat, protože ženy ve světě zastávají pouze 21 % ministerských pozic a tráví nejméně dvakrát více času neplacenou prací než muži. Mezitím integrace migrantů a uprchlíků na trhy práce vyžaduje propojení širšího spektra zúčastněných stran, podporu podnikání a usnadnění identifikace, hodnocení a ověřování dovedností. Řešením inkluze je více než pouhá reforma vzdělávání – výzkum ukázal, že kvalifikované ženy často opouštějí technologický průmysl, protože mají obavy o své pracovní prostředí. Nedostatek etnické diverzity a ageismu byly zdokumentovány v některých z nejrychleji rostoucích společností.

Některá z nejběžnějších opatření používaných v boji proti zaujatosti zahrnují školení o diverzitě – a ukázalo se, že posun společenských norem a ovlivnění kolektivního myšlení může být efektivnější než pouhé soustředění se na změnu individuálních pohledů. Vliv televize a médií obecně se zdá být v tomto ohledu zvláště důležitý, jak dokládá brazilská studie o vlivu telenovel na rozhodování o velikosti rodiny a účasti žen na trhu práce, které činí jejich publikum. Pandemie COVID-19 udělala práci stále více virtuální, což má dopad na týmovou práci a interakci. Technologie, jako je blockchain, navíc vytvořily větší příležitosti k podnikání, protože tradiční zprostředkovatelé jsou méně relevantní. V nadcházejících letech můžeme očekávat, že rostoucí globalizace dá ještě více lidem příležitost pracovat virtuálně (a nezávisle) odkudkoli na světě. To znamená, že teoreticky dosáhnou na vice pracovních příležitostí, které jim byly dříve nedostupné. Aby se však skutečně zvýšila inkluzivita trhů práce, musí být tento trend doprovázen iniciativami na reregulaci zaměstnanosti a posílení systémů sociální ochrany.

Více článků naleznou členové PMF ve Studovně

Inclusive Labour Markets

The technological disruption of labour markets creates both challenges and opportunities for people

The creation of labour markets that enable everyone to participate regardless of race, ethnicity, or background has been a long-time goal of many organizations. While some advances have been made with regard to the share of women in the workforce, and laws barring discrimination, a lack of inclusivity has persisted – not least in relation to women and young people from developing countries. According to the World Economic Forum’s 2020 Global Gender Gap Report, there is a necessity for action as women occupy just 21% of the ministerial positions in the world, and spend at least twice as much time on unpaid work as men. Meanwhile the integration of migrants and refugees into labour markets requires linking up a wider array of stakeholders, supporting entrepreneurship, and facilitating the identification, assessment, and validation of skills. There is more to addressing inclusion than simply reforming education – research has shown that qualified women often exit the technology industry because they have concerns about their work environment, and a lack of ethnic diversity and ageism have been documented at some of the fastest-growing companies.

Some of the most common measures used to combat bias include diversity training – and it has been shown that shifting social norms and affecting the collective mindset can be more effective than solely focusing on changing individual outlooks. The influence of TV and the media in general appear to be of particular importance in this regard, as evidenced by a Brazilian study on the effect of telenovelas on decisions about family size and female participation in the labour market made by their audiences. The COVID-19 pandemic has increasingly made work virtual, which has had an impact on teamwork and interaction. In addition, technologies such as blockchain have created greater entrepreneurship opportunities, as they make traditional intermediaries less relevant. In the coming years, we can expect that increasing globalization will give even more people the opportunity to work virtually (and independently) from anywhere in the world. This means that more will theoretically be exposed to employment opportunities that were previously inaccessible. In order to truly boost the

inclusivity of labour markets, however, this trend must be accompanied by initiatives to re-regulate employment and bolster social protection systems.

 

Zdroj: Tento článek si můžete přečíst díky členství PMF v Evropské asociaci personálního managementu.

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail