Aktuality

Má zaměstnanec při očkování proti COVID-19 nárok na placené volno?

Proočkovanost občanů pomalu stoupá. Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, jak vyřešit pracovní volno k očkování a je vůbec možné zaměstnance k očkování nutit? Někteří zaměstnanci netrpělivě vyčkávají, až na ně při vakcinaci přijde řada, jiní jakékoliv očkování (včetně COVID-19) zásadně odmítají. V zájmu zaměstnavatelů zřejmě bude, aby zaměstnanci toto očkování podstoupili, avšak musí se řídit příslušnými právními předpisy. Co se dozvíte […]

Dne 5. Květen 2021
Proočkovanost občanů pomalu stoupá. Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, jak vyřešit pracovní volno k očkování a je vůbec možné zaměstnance k očkování nutit?

Někteří zaměstnanci netrpělivě vyčkávají, až na ně při vakcinaci přijde řada, jiní jakékoliv očkování (včetně COVID-19) zásadně odmítají. V zájmu zaměstnavatelů zřejmě bude, aby zaměstnanci toto očkování podstoupili, avšak musí se řídit příslušnými právními předpisy.

Obecně k očkování v paragrafech

Základním právním předpisem upravujícím práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů je zákoník práce. Zde se v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) uvádí, že zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům sdělit, jaká očkování jsou pro ně povinná. Samozřejmě jim musí umožnit absolvování těchto očkování. Na druhou stranu mají zaměstnanci povinnost v souladu s ustanovením § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce se tomuto očkování podrobit. Výčet povinných očkování je stanoven zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Zaměstnavatel vyžaduje po svých zaměstnancích očkování pouze proti nemocem uvedeným v této vyhlášce, jde-li o zaměstnance vykonávající činnosti předpokládané vyhláškou o očkování. Avšak očkování proti onemocnění COVID-19 ve vyhlášce nenajdeme.

Z toho plyne, že zaměstnavatel nemůže zaměstnance k tomuto očkování nutit a zaměstnanec, který takové očkování odmítne, nemůže být ze strany zaměstnavatele nijak postihnut. Na rozdíl od očkování, které je dle vyhlášky povinné, kdy se zaměstnanec dopustí porušení právní povinnosti a rovněž přestane splňovat předpoklady pro výkon práce. Vakcinace proti onemocnění COVID-19 je dobrovolná a jejím odmítnutím zaměstnanec žádný právní předpis neporušuje.

Má zaměstnanec při očkování proti COVID19 nárok na placené volno?

Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Podle právního názoru ministerstva lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobí provedení antigenního nebo PCR testu nebo očkování, považovat za jinou důležitou překážku v práci dle nařízení vlády 590/2006 Sb. A to podle bodu 1 přílohy k nařízení a v případě doprovodu jiné osoby k očkování bodu 8. Eventuálně, pokud by se jednalo o očkování v souvislosti s výkonem práce, bod číslo dva přílohy k nařízení vlády. Zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy v souladu s podmínkami tohoto nařízení.

Bod číslo 1: Vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení

  • a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, jestliže bylo vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
  • b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Zaměstnanec tedy bude mít nárok na pracovní volno podle písmene b), i když zvolí očkování v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení nebo očkovacím centru. Náhrada mzdy však přísluší jen za dobu, kterou by strávil v nejbližším zdravotnickém zařízení (očkovacím centru).

Bod číslo 2: Vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku.

Bod číslo 8: Doprovod na očkování

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení (očkovacího centra) se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. A to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Náhrada nepřísluší zaměstnanci, který má nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění. Jestliže jde o ostatní rodinné příslušníky uvedené v bodě 7 nařízení vlády, pak zaměstnanci přísluší pracovní volno, avšak bez náhrady mzdy nebo platu.

Prokázání překážky v práci zaměstnancem

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat překážku v práci. Pokud je mu předem známa, což v tomto případě nebude problém. Samozřejmě uvědomí zaměstnavatele také o předpokládané době jejího trvání. Ke splnění této povinnosti jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost. Forma prokazování překážky není zákonem či jiným právním předpisem předepsána. Je tedy na zaměstnavateli a zaměstnanci, aby se dohodli, jaká forma prokázání bude dostačující.

Celý text doporučení ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici zde

Zdroj: Podnikatel.cz » Zaměstnanci a HR

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail

Equal Pay Day již po čtrnácté

Dne 24. května 2023

Bylo nás slyšet a vidět? Největší akce na podporu rovného odměňování a ekonomické bezpečnosti žen v České republice, pořádaná veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR, je pro letošní rok za námi. Pojďme si připomenout co se za ty tři dny událo. 29 vystupujících představilo 679 účastnicím a účastníků páteční konference témata, která rezonují napříč společností, ale ne […]

Zobrazit detail