Aktuality

Má zaměstnanec při očkování proti COVID-19 nárok na placené volno?

Proočkovanost občanů pomalu stoupá. Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, jak vyřešit pracovní volno k očkování a je vůbec možné zaměstnance k očkování nutit? Někteří zaměstnanci netrpělivě vyčkávají, až na ně při vakcinaci přijde řada, jiní jakékoliv očkování (včetně COVID-19) zásadně odmítají. V zájmu zaměstnavatelů zřejmě bude, aby zaměstnanci toto očkování podstoupili, avšak musí se řídit příslušnými právními předpisy. Co se dozvíte […]

Dne 5. Květen 2021
Proočkovanost občanů pomalu stoupá. Nejeden zaměstnavatel si klade otázku, jak vyřešit pracovní volno k očkování a je vůbec možné zaměstnance k očkování nutit?

Někteří zaměstnanci netrpělivě vyčkávají, až na ně při vakcinaci přijde řada, jiní jakékoliv očkování (včetně COVID-19) zásadně odmítají. V zájmu zaměstnavatelů zřejmě bude, aby zaměstnanci toto očkování podstoupili, avšak musí se řídit příslušnými právními předpisy.

Obecně k očkování v paragrafech

Základním právním předpisem upravujícím práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů je zákoník práce. Zde se v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) uvádí, že zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům sdělit, jaká očkování jsou pro ně povinná. Samozřejmě jim musí umožnit absolvování těchto očkování. Na druhou stranu mají zaměstnanci povinnost v souladu s ustanovením § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce se tomuto očkování podrobit. Výčet povinných očkování je stanoven zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Zaměstnavatel vyžaduje po svých zaměstnancích očkování pouze proti nemocem uvedeným v této vyhlášce, jde-li o zaměstnance vykonávající činnosti předpokládané vyhláškou o očkování. Avšak očkování proti onemocnění COVID-19 ve vyhlášce nenajdeme.

Z toho plyne, že zaměstnavatel nemůže zaměstnance k tomuto očkování nutit a zaměstnanec, který takové očkování odmítne, nemůže být ze strany zaměstnavatele nijak postihnut. Na rozdíl od očkování, které je dle vyhlášky povinné, kdy se zaměstnanec dopustí porušení právní povinnosti a rovněž přestane splňovat předpoklady pro výkon práce. Vakcinace proti onemocnění COVID-19 je dobrovolná a jejím odmítnutím zaměstnanec žádný právní předpis neporušuje.

Má zaměstnanec při očkování proti COVID19 nárok na placené volno?

Ministerstvo práce a sociálních věci vydalo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Podle právního názoru ministerstva lze situaci, kdy se zaměstnanec podrobí provedení antigenního nebo PCR testu nebo očkování, považovat za jinou důležitou překážku v práci dle nařízení vlády 590/2006 Sb. A to podle bodu 1 přílohy k nařízení a v případě doprovodu jiné osoby k očkování bodu 8. Eventuálně, pokud by se jednalo o očkování v souvislosti s výkonem práce, bod číslo dva přílohy k nařízení vlády. Zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy v souladu s podmínkami tohoto nařízení.

Bod číslo 1: Vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení

  • a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, jestliže bylo vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
  • b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Zaměstnanec tedy bude mít nárok na pracovní volno podle písmene b), i když zvolí očkování v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení nebo očkovacím centru. Náhrada mzdy však přísluší jen za dobu, kterou by strávil v nejbližším zdravotnickém zařízení (očkovacím centru).

Bod číslo 2: Vyšetření nebo očkování související s výkonem práce

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku.

Bod číslo 8: Doprovod na očkování

Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení (očkovacího centra) se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. A to s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Náhrada nepřísluší zaměstnanci, který má nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění. Jestliže jde o ostatní rodinné příslušníky uvedené v bodě 7 nařízení vlády, pak zaměstnanci přísluší pracovní volno, avšak bez náhrady mzdy nebo platu.

Prokázání překážky v práci zaměstnancem

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat překážku v práci. Pokud je mu předem známa, což v tomto případě nebude problém. Samozřejmě uvědomí zaměstnavatele také o předpokládané době jejího trvání. Ke splnění této povinnosti jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost. Forma prokazování překážky není zákonem či jiným právním předpisem předepsána. Je tedy na zaměstnavateli a zaměstnanci, aby se dohodli, jaká forma prokázání bude dostačující.

Celý text doporučení ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici zde

Zdroj: Podnikatel.cz » Zaměstnanci a HR

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail