Aktuality

Novinky ze Světového ekonomického fora

Vlády musí povzbuzovat a podporovat větší pracovní příležitosti pro starší lidi. Za posledních 50 let se průměrný pracovní život ve vyspělých zemích drasticky změnil. Kdysi předvídatelné kariérní vzorce se dramaticky změnily a překreslily tradiční cestu vzdělávání, práce, výchovy dětí a odchodu do důchodu. Zatímco většina lidí si před nástupem do zaměstnání stále dokončuje své vzdělání v pozdním dospívání nebo […]

Dne 6. Červen 2022

Vlády musí povzbuzovat a podporovat větší pracovní příležitosti pro starší lidi.

Za posledních 50 let se průměrný pracovní život ve vyspělých zemích drasticky změnil. Kdysi předvídatelné kariérní vzorce se dramaticky změnily a překreslily tradiční cestu vzdělávání, práce, výchovy dětí a odchodu do důchodu. Zatímco většina lidí si před nástupem do zaměstnání stále dokončuje své vzdělání v pozdním dospívání nebo před dvacátým rokem, mnozí nyní považují období rekvalifikace za nezbytné. Ženy vstupují do pracovního procesu ve větším počtu, mění společenské normy, protože se stávají nezbytnými poskytovateli příjmu, a lidé, kteří si dříve mohli naplánovat 30 až 40letou kariéru u jedné společnosti, nyní často pracují pro více zaměstnavatelů. Gig ekonomika a neformální práce rychle rostla a potenciálně se stala preferovaným (nebo nezbytným) režimem pro větší část pracovních sil. Mnoho zemí, které čelí stárnoucí demografii, se snaží zvýšit věk odchodu do důchodu a prodloužit pracovní život. Někteří lidé pracují déle, protože nejsou dostatečně připraveni na odchod do důchodu, zatímco jiní pokračují, protože ve své práci nacházejí smysl. Další opouštějí pracovní sílu předčasně kvůli invaliditě nebo neočekávané ztrátě zaměstnání. Všechny tyto seismické posuny rozmazaly hranice mezi vzděláním, prací, důchodem a osobním životem.

V důsledku toho se vlády, zaměstnavatelé a samotní zaměstnanci snaží najít uklidňující cestu vpřed. Stále více kariérních cest bude pravděpodobně vyžadovat stále častější období vzdělávání dospělých a rekvalifikace, a přestože pracovní prostředí přátelské k rodině není novou myšlenkou, tento koncept se musí stát běžnou praxí. Ekonomika koncertů a neformální práce však vyvolává otázky, jak nejlépe zajistit lidem přístup k výhodám včetně školení – které tradičně poskytují zaměstnavatelé na plný úvazek. Vlády musí vytvořit politiky a postupy, které povzbudí a podpoří větší pracovní příležitosti pro starší lidi a umožní jim pracovat déle, pokud si to přejí. Mohou začít tím, že se vypořádají s překážkami, které brání udržet starší lidi na trhu práce, jako je věková diskriminace a náklady na zdravotní péči a důchodové plány. Obecně platí, že lidé budou pravděpodobně muset být realističtější, pokud jde o jejich osobní roli při zajišťování dobré přípravy na odchod do důchodu. Jak mnoho společností stárne, schopnost a ochota zavést systémy a struktury, které pomohou orientovat se v měnící se dynamice práce, bude hlavním faktorem umožňujícím blahobyt.

Working Longer

Governments need to encourage and support greater work opportunities for older people.

In the past 50 years, the average working life in developed countries has changed drastically. Once-predictable career patterns have shifted dramatically, re-drawing the traditional route of education, work, child-rearing, and retiring. While most people still complete their education in their late teens or early twenties before entering the workforce, many now find periods of retraining and reskilling necessary. Women have entered the workforce in larger numbers, shifting societal norms as they become essential income providers, and people who once could have planned on a 30-to-40-year career with one company now frequently work for multiple employers. The gig and informal work economies have grown rapidly, potentially becoming the preferred (or necessary) mode for larger portions of workforces. Many countries, faced with ageing demographics, are looking to raise retirement ages and expand working lives. Some people are working longer because they find themselves ill-prepared for retirement, while others continue because they find purpose in their jobs. Still others leave the workforce early, due to disability or unanticipated job losses. All of these seismic shifts have blurred the lines between education, work, retirement, and personal life.

As a result, governments, employers, and workers themselves have struggled to find a reassuring way forward. More and more career paths will likely require increasingly frequent periods of adult education and reskilling, and while family-friendly work environments are not a new idea, the concept needs to become standard practice. However, the gig and informal work economy raises questions about how best to provide people with access to benefits including training – which have been traditionally provided by full-time employers. Governments need to create policies and practices that encourage and support greater work opportunities for older people and enable them to work longer if desired. They can start by addressing the barriers to keeping older people in the workforce, such as age discrimination and the cost of healthcare and retirement plans. In general, people will likely have to be more realistic about their personal role in ensuring they are well prepared for retirement. As many societies age, the ability and willingness to put the systems and structures in place to help navigate the shifting dynamics of work will be a major factor in enabling well-being.

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail