Aktuality

Otázky a odpovědi k programu MPSV „Antivirus“

Otázky a odpovědi k programu MPSV „Antivirus“ Ve čtvrtek 2. dubna vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí manuál pro zaměstnavatele, kteří budou žádat o kompenzaci v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Přinášíme jeho stručný souhrn. Zároveň zdůrazňujeme, že se metodika vydaná ministerstvem může měnit, a je proto nutné sledovat aktuální informace. Na co je příspěvek určen? Příspěvek je určen na krytí […]

Dne 4. Duben 2020

Otázky a odpovědi k programu MPSV „Antivirus“

Ve čtvrtek 2. dubna vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí manuál pro zaměstnavatele, kteří budou žádat o kompenzaci v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“. Přinášíme jeho stručný souhrn. Zároveň zdůrazňujeme, že se metodika vydaná ministerstvem může měnit, a je proto nutné sledovat aktuální informace.

Na co je příspěvek určen?

Příspěvek je určen na krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru (založeným pracovní smlouvou). Není tedy možné žádat úhradu mzdových nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či dohod o pracovní činnosti. Zároveň není možné žádat o náhradu mzdy zaměstnance, na jehož mzdu zaměstnavatel dostává příspěvek od Úřadu práce ČR.

Kdo může o příspěvek žádat?

Všichni zaměstnavatelé, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty. Zaměstnavatelé musí navíc plnit podmínku bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. MPSV připravuje legislativní úpravu, která podmínku bezdlužnosti po dobu trvání programu zruší.

Žádat o příspěvek mohou i agentury práce, ovšem pouze na mzdy zaměstnanců, jejichž pracovní poměr byl sjednán před 12. březnem 2020 a trvá po celou dobu trvání programu „Antivirus“.

Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce (dle § 78 zákona o zaměstnanosti) mohou žádat příspěvek na mzdy zaměstnanců, pakliže na ně nebudou v příslušném kalendářním měsíci souběžně pobírat příspěvky dle § 78a zákona o zaměstnanosti.

Jaké jsou režimy programu?

Jsou dva režimy, režim A a režim B.

Režim A (Nucené omezení provozu a karanténa) představuje nucené uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény či izolace příslušným úřadem. Je-li zaměstnanci nařízena karanténa či izolace, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. V případě nemožnosti přidělovat práci z důvodu uzavření provozu nařízením vlády, mimořádným opatřením nařízeným ministrem zdravotnictví či mimořádným opatřením nařízeným jiným orgánem veřejného zdraví (zejm. krajskou hygienickou stanicí), pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 39 000 Kč na jednoho zaměstnance za jeden měsíc.

Režim B (Související hospodářské potíže) přichází v úvahu v situaci, kdy dojde k hospodářským potížím, které souvisí s onemocněním koronavirem. Jestliže jsou překážky na straně zaměstnavatele způsobeny nařízenou karanténou či péčí o dítě alespoň u 30 % zaměstnanců, ostatní zaměstnanci v takovém případě pobírají náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Dojde-li k omezení dostupnosti vstupů (tedy surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je-li překážka na straně zaměstnavatele způsobena omezením poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za jeden měsíc.

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Jaké lhůty, období či data jsou pro „Antivirus“ důležité?

Na prvním místě zmíníme období uznatelnosti nákladů, kterým je 12. březen až 30. duben 2020. MPSV však předpokládá prodloužení tohoto období i na květen 2020. To je však podmíněno schválením vládou ČR.

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 6. dubna. V této souvislosti žádá MPSV žadatele o shovívavost, jelikož předpokládá, že administrace jednotlivých podání bude trvat v řádu několika dní.

Kým a jak bude program administrován?

Program „Antivirus“ realizuje Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) prostřednictvím svých místních pracovišť. Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn. Veškeré žádosti zaměstnavatel směřuje na dle svého sídla místně příslušné pracoviště ÚP ČR.

Jak vypadá proces žádosti a jaké dokumenty budou potřeba?

Po vzniku překážek v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele, lze rozdělit proces podávání žádosti a následné kontroly do pěti kroků.

 1. Podání žádosti. Žádost se podává dálkovým přístupem místně příslušnému pracovišti ÚP ČR dle sídla zaměstnavatele. Její povinnou součástí je
  • doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky;
  • doklad o zastupování zaměstnavatele (nechá-li se zastupovat).

Žadatel nese odpovědnost za pravdivost a správnost vyplněných údajů. Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění/ opravě a budou stornovány

 1. Uzavření dohody. Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti. Odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. ÚP ČR zkontroluje splnění podmínek dohody a správnost údajů a dokladů. Pokud zjistí chybu, žádost stornuje a specifikuje žadateli chyby. Žadatel následně chyby odstraní a žádost odešle znovu. Je-li vše v pořádku, ÚP ČR dohodu podepíše a zašle žadateli zpět. Tím se má dohoda za uzavřenou.
 2. Vyúčtování náhrad mezd. Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc. Mzdy zaměstnancům vyplatí a odvede povinné odvody. ÚP ČR následně předloží prostřednictvím webového formuláře „Vyúčtování – Antivirus“:
 • vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, obsahující seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek;
 • čestné prohlášení o
  • vyplacení mzdových prostředků včetně odvodů;
  • vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce;
  • skutečnosti, že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty.

Čestné prohlášení je součástí vyúčtování, které žadatel automaticky podepisuje stvrzením vyúčtování.

 1. Poskytnutí příspěvku. Příspěvek bude poskytnut pouze na ty zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. ÚP ČR jej vyplatí na účet zaměstnavatele. Budou-li zjištěny nesrovnalosti ve vyúčtování, vyzve ÚP ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouvy). Jestliže žadatel prokáže oprávněnost požadavku, ÚP ČR v takovém případě příspěvek doplatí.
 2. Kontrolní činnost a sankce. V průběhu realizace programu i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. Následnou kontrolu bude provádět ÚP ČR ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce (dále jen „SUIP“). Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména
 • pracovní smlouvy;
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce;
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě;
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce;
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů;
 • v případě vzniku prostoje či částečné nezaměstnanosti zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin. Porušení podmínek dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Kontrola oblasti pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně sankcionována, ze strany SUIP.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Další aktuality

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, PŘEHLEDNĚ

Dne 14. září 2023

Novelu zákoníku práce, která přinese do českého pracovního práva mnoho zásadních změn, 12. 9. 2023 schválila Poslanecká sněmovna. O nejdůležitějších novinkách jsme vás informovali již v únoru, nicméně během legislativního procesu doznala novela několika dalších úprav. Novela, až na výjimky, nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (je tedy pravděpodobné, že účinnost nastane […]

Zobrazit detail

Máte Whistleblowing? A mohli bychom ho vidět?

Dne 11. září 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti již 01.08.2023. Již k tomuto datu museli někteří zaměstnavatelé splnit celou řadu povinností, kterou jim zákon ukládá, a to včetně zaměstnavatelů, kteří vykonávají některé vymezené činnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedené platí taktéž pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50, ne však více než 250 zaměstnanců (počítají se i zaměstnanci přidělení agenturou […]

Zobrazit detail

Firmy v čele s Vodafonem vyzvaly premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny páry. Ekonomika by získala miliardy korun

Dne 7. září 2023

6. září 2023 Téměř 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit […]

Zobrazit detail