Aktuality

Mladí lidé a práce

 Mladí lidé a práce Mladé lidi v souvislosti s pandemií zasáhla neúměrně ztráta zaměstnání. Lidé narození v letech 1990 až 2005 tak již zažili světovou finanční krizi, která vyústila v masovou nezaměstnanost, a nyní take celosvětovou pandemii, která měla v mnoha ohledech podobný dopad na živobytí. Mnoho z těchto mladých lidí bylo neúměrně ovlivněno ztrátou zaměstnání v souvislosti s COVID-19 – celosvětová zaměstnanost mladých lidí […]

Dne 3. Březen 2022

 Mladí lidé a práce

Mladé lidi v souvislosti s pandemií zasáhla neúměrně ztráta zaměstnání.

Lidé narození v letech 1990 až 2005 tak již zažili světovou finanční krizi, která vyústila v masovou nezaměstnanost, a nyní take celosvětovou pandemii, která měla v mnoha ohledech podobný dopad na živobytí. Mnoho z těchto mladých lidí bylo neúměrně ovlivněno ztrátou zaměstnání v souvislosti s COVID-19 – celosvětová zaměstnanost mladých lidí klesla v roce 2020 o téměř 9 % ve srovnání s předchozím rokem, zatímco zaměstnanost dospělých klesla pouze o 3,7 %. Podle Mezinárodní organizace práce bude tak mnoho mladých lidí ovlivňováno i po desetiletí, pokud neučiníme více, abychom jim pomohli.

Mladí lidé také čelí neúměrnému dopadu z hlediska nevyhnutelného vzestupu automatizace a umělé inteligence. Výsledky průzkumu, provedeného ve vice než 180 zemích mezi mladými lidmi, zaměřeného na zjištění, jaký má být svět práce, který pro sebe mladí lidé chtějí, byly shrnuty do zprávy The Davos Lab Youth Recovery Plan.

Na otázku, jak moc si věří, že jejich současné dovednosti jsou dostatečné k tomu, aby jim zaručily důstojnou práci na příštích pět až 10 let, 37 % odpovědělo, že jsou si „většinou“ jistí, a pouze 16 % uvedlo, že si jsou „plně“ jistí. Dále 23 % respondentů uvedlo, že plat je nejdůležitějším aspektem, na který při hledání zaměstnání hledí, ale těsně za ním (15 %) byla schopnost mít společenský dopad. Jejich obavy nejsou pouze materiální; pokud by museli platit za neočekávané účty za lékařskou péči ve výši jednoho měsíce jejich příjmu, více než 16 % uvedlo, že by se zadlužili a buď by je nebyli schopni splácet, nebo by museli přijmout jinou práci.

Zpráva Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst zveřejněná v roce 2020 odhaduje, že do roku 2025 může zaniknout 85 milionů pracovních míst kvůli posunu v dělbě práce mezi lidmi a stroji; zpráva o Plánu obnovy mládeže doporučuje, aby na to vlády reagovaly pomocí daňových pobídek, aby povzbudily více zaměstnavatelů v soukromém sektoru k rekvalifikaci (a zvyšování kvalifikace) pracovníků. Konsolidace pracovní síly po COVID-19 může podle zprávy také přimět větší počet zaměstnavatelů, aby se více snažili přilákat mladé talenty. Mezitím lze aktualizovat akademické osnovy, aby lépe odrážely potřeby zaměstnavatelů a zajistily, že mladí lidé budou náležitě připraveni.

Více článků naleznou členové PMF ve Studovně

Young People and Work

Pandemic-related job losses have disproportionately impacted young people

People born between 1990 and 2005 have already experienced a global financial crisis that resulted in mass unemployment, and a global pandemic that in many ways had a similar impact on livelihoods. Many of these young people have actually been disproportionately impacted by COVID-19-related job losses – global youth employment fell by nearly 9% in 2020 compared with the previous year, while adult employment fell by just 3.7%. According to the International Labour Organization, many young people will continue to be impacted for decades unless more is done to help them. Young people also face a disproportionate impact in terms of the inevitable rise of automation and artificial intelligence. To hear directly from young people about the world of work they want for themselves, the results of a survey conducted in more than 180 countries were compiled in The Davos Lab Youth Recovery Plan report. Asked how confident they are that their current skills are sufficient to guarantee them a dignified job for the next five to 10 years, 37% said they are “mostly” confident, and just 16% said they are “fully” confident.

23% of respondents said pay is the most important aspect they look at when searching for a job, but following close behind (at 15%) was the ability to have a societal impact. Their concerns are not simply material; if they had to pay for unexpected medical bills amounting to a month of their income, more than 16% said they’d go into debt and either wouldn’t be able to pay them off or would have to take on another job. The World Economic Forum’s Future of Jobs Report published in 2020 estimates that 85 million jobs may be lost by the year 2025 due to a shift in the division of labour between humans and machines; the Youth Recovery Plan report recommends that governments respond to this by using tax incentives to encourage more private sector employers to reskill (and upskill) workers. A consolidation of worker power post-COVID-19 may also prompt a greater number of employers to try harder to attract young talent, according to the report. Meanwhile academic curricula can be updated to better reflect employers’ needs and ensure that young people are properly prepared.

 

 

 

Zdroj: Tento článek si můžete přečíst díky členství PMF v Evropské asociaci personálního managementu.

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail