Aktuality

Zákon o ochraně oznamovatelů byl schválen

Nový zákon o ochraně oznamovatelů byl již schválen a dne 20. 6. 2023 došlo k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2023 Sb. Právní úprava přinese některým společnostem již brzy nové povinnosti. Co zákon přináší?Zákon stanovuje minimální standard ochrany oznamovatelů. Tzv. povinným subjektům ukládá povinnost zavést interní oznamovací systém, nominovat příslušnou osobu, posoudit důvodnost oznámení a přijmout nápravná opatření. Kdo je […]

Dne 6. Červen 2023

Nový zákon o ochraně oznamovatelů byl již schválen a dne 20. 6. 2023 došlo k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2023 Sb. Právní úprava přinese některým společnostem již brzy nové povinnosti.

Co zákon přináší?Zákon stanovuje minimální standard ochrany oznamovatelů. Tzv. povinným subjektům ukládá povinnost zavést interní oznamovací systém, nominovat příslušnou osobu, posoudit důvodnost oznámení a přijmout nápravná opatření.

Kdo je oznamovatel/whistleblower?Whistleblower (oznamující osoba) je fyzická osoba, která v minulosti či aktuálně vykonává pro povinný subjekt práci či jinou obdobnou činnost nebo s ní byla, případně je v souvislosti s takovou činností v kontaktu a která se dozvěděla o porušení trestních předpisů, vybraných přestupků, zákona o ochraně oznamovatelů, jiných právních předpisů a práva EU v definovaných oblastech a toto porušení oznámila prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, případně uveřejněním.Oznamovateli, kterým zákon přiznává ochranu, mohou být například zaměstnanci (bývalí i současní), uchazeči o zaměstnání, dobrovolníci, OSVČ, členové statutárních orgánů nebo další osoby působící u dodavatelů.Až na výjimky (například v AML oblasti) bude muset oznámení obsahovat nejen informace o možném protiprávním jednání, ale také osobní údaje oznamovatele umožňující dovodit jeho totožnost.

Koho se bude nová úprava týkat?Povinnosti se vztahují na veřejné zadavatele (výjimkou jsou např. obce pod 10 tis. obyvatel), některé orgány veřejné moci a na subjekty v soukromém sektoru s 50 a více zaměstnanci, společnosti působící ve vybraných sektorech (zejména finanční a pojišťovací služby) a povinné osoby dle AML zákona.

Jaká jednání bude možné nahlašovat?Jednání, na něž se má ochrana oznamovatelů vztahovat, jsou zejména jednání se znaky:

  • trestných činů, přestupků, pro které je stanovena horní sazba pokuty alespoň 100 000 Kč,
  • a porušení jiných právních předpisů či unijního práva ve vybraných oblastech – finanční, daňové nebo AML předpisy, předpisy na ochranu spotřebitele, hospodářské soutěže, osobních údajů, životního prostředí a řada dalších.

Jaké dopady budou mít nově přijaté předpisy na podnikatele?Zavedení vnitřního oznamovacího systémuOchrana oznamovatelů bude povinnými subjekty realizována zejména prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, který musí povinné subjekty zavést a udržovat. Zákon o ochraně oznamovatelů současně, až na výjimky, umožní vedení oznamovacího systému outsourcovat na jinou osobu (externího dodavatele) nebo jej za stanovených podmínek také sdílet v rámci skupiny.Určení příslušné osoby k přijímání oznámeníPovinný subjekt musí určit příslušnou osobu (nebo osoby) k plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů. Příslušnou osobou může být pouze bezúhonná, zletilá a plně svéprávná fyzická osoba. Mezi její působnost spadá podle zákona o ochraně oznamovatelů zejména přijímání a posuzování důvodnosti podaných oznámení a navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušná osoba bude také povinna vykonávat svou činnost nestranně a zachovat o zjištěných skutečnostech mlčenlivost.Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřenímiJádro ochrany oznamovatelů představuje zákaz odvetných opatření, tedy jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo na něj navázaným osobám (například pomocník při zjišťování informací, jeho osoba blízká nebo kolega) může způsobit újmu. Odvetnými opatřeními jsou zejména jednání mající negativní dopad na pracovněprávní vztah nebo služební poměr těchto oznamovatelů a na ně navázaných osob (například rozvázání pracovního poměru, neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou nebo odvolání z vedoucí pozice), jejich pracovní hodnocení nebo odměnu za práci (včetně nepřiznání osobního příplatku).Evidence a uchovávání oznámeníImplementace oznamovacího systému ovlivní u povinných subjektů také řadu dalších procesů. V souvislosti s příjímáním oznámení a jejich šetřením budou povinné subjekty pravděpodobně zpracovávat osobní údaje, které dříve nezpracovávaly, případně je zpracovávaly za jiným účelem. Ke změnám proto dochází zejména ve vztahu k ochraně osobních údajů podléhající úpravě stanovené nařízením GDPR. Mezi tyto osobní údaje může patřit velké množství informací o oznamovateli, dotčených osobách, svědcích, ale i dalších osobách. Zákon o ochraně oznamovatelů výslovně stanovuje povinnost uchovávat oznámení a dokumenty s ním související po dobu 5 let.

Na co nezapomenout

  • Za porušení povinností povinných subjektů hrozí sankce až do výše 1 mil. Kč.
  • Za porušení povinností příslušné osoby hrozí sankce až do výše 100 tis. Kč.
  • Zákon nabude účinnosti 1. srpna 2023.
  • Povinné subjekty do 250 zaměstnanců (s výjimkou veřejných zadavatelů) jsou povinny zavést vnitřní oznamovací systém do 15. prosince 2023.

 

Zdroj: Deloitte Legal

Další aktuality

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, PŘEHLEDNĚ

Dne 14. září 2023

Novelu zákoníku práce, která přinese do českého pracovního práva mnoho zásadních změn, 12. 9. 2023 schválila Poslanecká sněmovna. O nejdůležitějších novinkách jsme vás informovali již v únoru, nicméně během legislativního procesu doznala novela několika dalších úprav. Novela, až na výjimky, nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (je tedy pravděpodobné, že účinnost nastane […]

Zobrazit detail

Máte Whistleblowing? A mohli bychom ho vidět?

Dne 11. září 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti již 01.08.2023. Již k tomuto datu museli někteří zaměstnavatelé splnit celou řadu povinností, kterou jim zákon ukládá, a to včetně zaměstnavatelů, kteří vykonávají některé vymezené činnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedené platí taktéž pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50, ne však více než 250 zaměstnanců (počítají se i zaměstnanci přidělení agenturou […]

Zobrazit detail

Firmy v čele s Vodafonem vyzvaly premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny páry. Ekonomika by získala miliardy korun

Dne 7. září 2023

6. září 2023 Téměř 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit […]

Zobrazit detail