Aktuality

Konkrétní podoba stravenkového paušálu pro rok 2021

Návrh novely zákona o daních z příjmů, který (mimo jiné) obsahuje osvobození příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem v peněžní formě, je aktuálně projednáván ve druhém čtení. Pokud budou změny schváleny, bude možné příspěvek poskytnout již v roce 2021. Poskytnutí příspěvku bude mít samozřejmě pevná pravidla. Zdanění je třeba posoudit na straně zaměstnance i zaměstnavatele. Příspěvek na stravování – aktuální stav Zaměstnavatelé mohou v současné […]

Dne 10. Říjen 2020

Návrh novely zákona o daních z příjmů, který (mimo jiné) obsahuje osvobození příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem v peněžní formě, je aktuálně projednáván ve druhém čtení. Pokud budou změny schváleny, bude možné příspěvek poskytnout již v roce 2021. Poskytnutí příspěvku bude mít samozřejmě pevná pravidla. Zdanění je třeba posoudit na straně zaměstnance i zaměstnavatele.

Příspěvek na stravování – aktuální stav

Zaměstnavatelé mohou v současné době poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování v zásadě dvěma způsoby, a to buď formou stravenek, anebo zajištěním zvýhodněného závodního stravování. Podle důvodové zprávy k novele zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 910) dosahuje celkový počet zaměstnanců v České republice v roce 2019 přibližně 4,4 milionu. Z toho přibližně 1,8 milionu má k dispozici závodní stravování a přibližně 1,5 milionu dostává stravenky. Daňově zvýhodněný příspěvek na stravování tak dnes nemá k dispozici více než 1 milion zaměstnanců. Zaměstnavatel by sice mohl již dnes zaměstnancům na stravování přispívat také v peněžní formě, ovšem tato varianta není daňově zohledněna (zvýhodněna), a tudíž ani zaměstnavateli využívána.

Na poskytování stravenek je třeba se dívat ve dvou rovinách. Z pohledu zaměstnance a z pohledu zaměstnavatele. Na straně zaměstnance jde o příjem osvobozený dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů (nepodléhá ani odvodům) a na straně zaměstnavatele jde o daňový výdaj dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů.

Poskytování stravenek má svá úskalí

Někteří zaměstnanci i zaměstnavatelé systému poskytování stravenek přivykli, jiní by ho rádi změnili. Varianta stravenek bývá často kritizována, především kvůli nákladům spojeným s provizemi stravenkovým společnostem. Často jde o společnosti sídlící mimo republiku, kdy nemalé zisky plynou namísto do České republiky do zahraničí. Prosperují rovněž z omezené platnosti při nevyužití stravenek zaměstnanci. Navíc stravenky, které mají být využity jako příspěvek na stravování, nezaručí, že budou využity samotným zaměstnancem. Nehledě na fakt, že je nelze využít v každé restauraci.

To ostatně nezaručí ani právě schvalovaný stravenkový paušál, který má řadu příznivců i odpůrců. Od zastánců stravenek často zaznívá, že paušál povede k zániku závodních jídelen. Naopak většina restaurací (alespoň podle posledních průzkumů) stravenkový paušál podporuje.

Osvobozený příspěvek na stravování v peněžní podobě

Novelou zákona o daních z příjmů se ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) navrhuje osvobodit příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě. Poskytování peněžitého příspěvku na stravování zaměstnance by tak bylo alternativou k poskytování příspěvku na stravování v podobě tzv. stravenek. Byly by tak možné obě varianty. Osvobozeno přitom může být pouze jedno z těchto plnění, nikoli obě tato plnění zároveň.

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu by byl osvobozen do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce (zaměstnance odměňovaného platem).

Horní limit stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanovený těmito právními předpisy pro zaměstnance odměňovaného platem činí pro rok 2020 částku 103 Kč. Část peněžitého příspěvku nad výše uvedený limit příspěvku na stravování by se zaměstnanci zdanila jako příjem ze závislé činnosti. Do výše uvedeného limitu by byl tento peněžitý příspěvek na stravování osvobozen od daně z příjmů a nepodléhal ani zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

V případě schválení budou mít zaměstnavatelé tři možnosti poskytnutí příspěvku na stravování: 

  • poskytnutí nepeněžitého plnění (stravenky) zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo
  • v rámci (závodního) stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů i při provozování vlastního stravovacího zařízení, a to bez změny stávajícího daňového režimu tohoto nepeněžitého plnění (v právním řádu se již nevyskytuje institut závodního stravování, slovo „závodního“ bude zřejmě z tohoto ustanovení vypuštěno),
  • nebo poskytnout peněžitý příspěvek, který bude podle navrhované úpravy nově zvýhodněn osvobozením od daně z příjmů.

Stravenkový paušál v reálu z pohledu zaměstnanců

Navrhovanou normou tak nedochází k zavedení nového institutu, nýbrž pouze k daňovému zvýhodnění již existující možnosti poskytování peněžitých příspěvků na stravování zaměstnanců. Návrh novely obsahuje rovněž příklady (vše dle podmínek roku 2020, hodnoty stravného pro rok 2021 ještě nejsou známy).

Příspěvek poskytnutý nad limit (horní limit při pracovní cestě 5 – 12 hodin)

  • Peněžitý příspěvek zaměstnavatele………………………..…….…… 110,00 Kč
  • Max. částka pro osvobození 70 % ze 103 Kč………………………… 72,10 Kč
  • Osvobozeno od daně z příjmů ………………………………………… 72,10 Kč

Ke zdanění: 110 – 72,10 = 37,90 Kč

Příspěvek poskytnutý v limitu (horní limit při pracovní cestě 5 – 12 hodin)

  • Peněžitý příspěvek zaměstnavatele………………………..…….…… 70,00 Kč
  • Max. částka pro osvobození 70 % ze 103 Kč………………………… 72,10 Kč
  • Osvobozeno od daně z příjmů ………………………………………… 70,00 Kč

Ke zdanění: 0 Kč

Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele

Na straně zaměstnavatele bude výdajem hodnota poskytnutého peněžitého příspěvku bez omezení (obdoba mzdového nákladu). Omezení je pouze pro osvobození na straně zaměstnance. Jestliže ale bude zaměstnavatel nadále poskytovat stravenky, budou výdaje na ně uznatelné stejně jako dnes do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně do 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem.

Právě z těchto důvodů by se stravenkový paušál mohl snadno stát nástrojem daňové optimalizace. Jde o mimořádně výhodné opatření pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Někteří ekonomové varují, že se v řadě případů stane „součástí odměňování“ zaměstnanců. Zaměstnanci budou v čistém pobírat stále stejně (tj. včetně stravenkového paušálu), avšak příspěvek na stravování nebude mzdou nebo platem. Nebude se například započítávat do průměrného výdělku pro náhrady za překážky v práci či vyměřovacího základu pro výpočet nemocenských dávek.

Stravenky a srážky ze mzdy

Stejně jako poskytnutí stravenek nebo (závodního) stravování nebude ani peněžitý příspěvek na stravování předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Jde o nenárokový benefit, který zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce může zaměstnanci poskytovat nad rámec sjednané odměny za práci. Srážkami ze mzdy je přitom možno postihnout pouze mzdu a dále jiný příjem, jenž má vztah k výkonu práce, nahrazuje mzdu jako odměnu za práci anebo je poskytován vedle ní a zároveň je uveden v § 299 občanského soudního řádu. Peněžitý příspěvek však není mzdou, a ačkoli by jej bylo možno klasifikovat jako jiný příjem, který má vztah k výkonu práce a je poskytován vedle odměny za práci, není uveden v taxativním výčtu § 299 občanského soudního řádu. Z toho důvodu nelze tento příjem postihnout srážkami z jiných příjmů ani přikázáním (jiné peněžité) pohledávky dle § 312 občnského soudního řádu. Uvádí se v důvodové zprávě.

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail